Informacje dla publikujących

patrz też zakładka - Publikacje pracowników

 

                                                                                                 Komunikaty ICM UW

 Komunikat z 6 listopada 2019 o programach publikowania otwartego w 2019 r.

W dniu 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. Autorzy artykułów, które zostaną zaakceptowane do publikacji w czasopismach hybrydowych Springer w okresie przejściowym mają wybór publikowania w modelu subskrypcyjnym lub otwartym na własny koszt. Natomiast w ramach programu publikowania otwartego Elsevier (program A z pełnym finansowaniem) do 6 listopada 2019 zostało zgłoszone niecałe 100 artykułów, więc ponad 400 artykułów pozostaje nadal do wykorzystania w listopadzie i grudniu bieżącego roku.

                                                Pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach wydawnictwa Elsevier

 W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 r. nasza uczelnia będzie objęta programem pilotażowym publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.
Pełny opis programu w informatorze WBN.

 

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH

2019

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

punkty otrzymują czasopisma naukowe i materiały konferencyjne indeksowane w bazach:

Web of Science Core Collection i Scopus

oraz 500 czasopism znajdujących się na liście Wsparcie dla czasopism naukowych.

 

UWAGA !!!

Wykaz czasopism punktowanych 2019

                                                                                                   

 Resort nauki opublikował nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

 

 2005-2018

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

 

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Pierwsza wersja wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniana przez Komisję Ewaluacji Nauki


          Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz


          więcej na stronie internetowej – pobierz

 

 RANKING CZASOPISM NAUKOWYCH

Master Journal List (tzw. lista filadelfijska)

-czasopisma z różnych dziedzin nauki w bazach Clarivate Analytics na platformie Web of Science Polskie czasopisma w Web of Science

Journal Citation Reports

-interdyscyplinarna baza danych, stanowiąca narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań

SCIMAGO

-portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"),

wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej")

Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier.

Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor

ERIH Plus

-lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH

Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych 

 

PUNKTACJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

 WSKAŹNIKI OCENY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

IMPACT FACTOR (IF)

wskaźnik cytowalności czasopisma

-jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat,

do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Informujemy, że w bazie JCR opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.

 

INDEX HIRSCHA (Indeks H, H-Index)

wskaźnik dorobku naukowca

-wynosi h, gdy h publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej h razy, np. gdy 10 z publikacji autora było cytowanych 10 lub więcej razy, jego indeks h jest równy 10.
-brany jest pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

-Index H udostępniają bazy referencyjne: Web of Science (Clarivate Analytics) i Scopus (Elsevier).

-zwiększanie H-Indexu:

 

CiteScore

wskaźnik cytowalności czasopisma w bazie Scopus

-wskaźnik za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres

(wpływ cytowań seryjnych w okresie trzech lat)

-wykorzystywany do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, jest nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich, jak

średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania. 

-jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus.

 

SCImago Journal Rank (SJR)

wskaźnik miary prestiżu czasopisma w bazie Scopus

-opiera się na założeniu, że cytowania nie są równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism.

 -określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres, przy czym wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism, z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy).

-wskaźnik ten można sprawdzić w serwisie SCImago Journal & Country Rank (SJR)

-znajdują się tu informacje nie tylko na temat SJR, ale również m.in.

średnie liczby cytowań w poszczególnych latach, czy też stosunek artykułów z cytowaniami do publikacji niecytowanych.

Platforma SCImago zawiera również rankingi czasopism oraz krajów, a także narzędzia służące wizualizacji poszczególnych wskaźników dla czasopism oraz dyscyplin naukowych.

 

 Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

wskaźnik wpływu cytowań danego czasopisma w odniesieniu do ogólnej liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej w bazie Scopus

-średnia liczba cytowań dla danego czasopisma zdeterminowana jest poprzez dyscyplinę naukową oraz kategorię tematyczną nadaną w bazie Scopus.

-czasopismo w tej bazie przyporządkowywane jest przez specjalistów do danej kategorii na podstawie przyjętego przez wydawcę zakresu tematycznego,

a także zagadnień poruszanych na łamach tego czasopisma.

-podstawową klasyfikacją kategorii jest klasyfikacja ASJC (All Science Journal Classification) licząca 27 kategorii głównych, w skład których wchodzą 334 podkategorie.

-normalizacja liczby cytowań umożliwia porównywanie czasopism z różnych dyscyplin naukowych,

które różnią się między sobą m.in. średnią liczbą cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwością publikowania.

 

 REFERENCYJNE BAZY DANYCH

 

 Web of Science Core Collection

-interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań

Scopus

-interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań

Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska)

-wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science

 

 NARZĘDZIA BIBLIOMETRYCZNE

 

InCites (Web of Science)

 

SciVal (Scopus)

 

 MATERIAŁY POMOCNE PRZY PISANIU PRACY NAUKOWEJ

 

Narzędzia do zarządzania bibliografią:

 

 EndNote Online (Web of Science)

Mendeley (Scopus)

 

Publisher Relations Journals – kryteria oceny i proces zgłaszania źródeł do Web of Science