ProQuest - baza do testowania!

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 30 listopada 2018 r. został uruchomiony krajowy dostęp testowy do bazy ProQuest Central, zawierającej pakiet medyczny Health Research Premium Collection.

Więcej informacji na temat bazy:
ProQuest Central zapewnia dostęp do baz danych we wszystkich głównych obszarach tematycznych, takich jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, sztuka i przedmioty humanistyczne, edukacja, nauka i technologia oraz religia. Zbiór zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism naukowych, gazet, czasopism, rozpraw, dokumentów roboczych i raportów rynkowych, wszystko na potężnej, przyjaznej dla użytkownika platformie. ProQuest Central zawiera pakiet medyczny “Health Research Premium Collection", który oferuje stały dostęp do pełnych tekstów wiodących publikacji naukowych, w tym The New England Journal of Medicine, The Lancet, The BMJ i Nature. Różnorodność typów źródeł ułatwia zarówno uczniom, jak i badaczom zrozumienie nowych tematów i dostęp do odpowiedniej i najnowszej literatury.

Zapraszamy do korzystania!

Link do materiałów szkoleniowych: zobacz

EBSCO - konto indywidualne

                                                                         Biblioteka informuje o możliwości dostępu do baz EBSCO z komputerów domowych.


Dostęp zdalny przez konto indywidualne


Zasady przyznawania dostępu domowego do baz EBSCO:

1. Dostęp do baz EBSCO z komputerów domowych mogą uzyskać wyłącznie nauczyciele akademiccy oraz doktoranci Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej;

2. W celu uzyskania zdalnego dostępu do serwisu należy zgłosić się do Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (ROBiR, p.422),

by wypełnić formularz (karta użytkownika)

3. Od pracowników oraz doktorantów ubiegających się o przyznanie zdalnego dostępu do serwisu będą wymagane:

a) wypełniony formularz (karta użytkownika) podpisany własnoręcznie
b) aktualna karta biblioteczna

4. Osoby, którym przyznano zdalny dostęp do serwisu są zobowiązane do przestrzegania zasad umowy licencyjnej (Umowa do wglądu w Bibliotece)

5. Użytkownicy serwisu EBSCO są zobowiązani do powiadamiania Biblioteki o zakończeniu studiów (doktoranci) lub rozwiązaniu umowy o pracę (nauczyciele akademiccy)

6. Nazwę konta i hasło (User ID i Password) nadaje Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

 

Praca magisterska - formularz

FORMULARZ INFORMACYJNY*

dotyczący prac magisterskich Filii w Białej Podlaskiej

  • * Formularz należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać.
  • ** Streszczenie strukturalne (do 250 słów) zawierające: uzasadnienie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Pobierz »

Zbiory Biblioteki - jak korzystać?

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki odbywa się na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej.
Jest ona jednocześnie kartą biblioteczną. W celu jej aktywowania należy zgłosić się do Wypożyczalni.

Dostęp do baz zagranicznych

Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia dostęp do baz zagranicznych komercyjnych:

Ebsco

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink

Wiley Online Library

Scopus

Web of Science

Nature

Science

 

Biblioteka informuje, że w ramach krajowej licencji akademickiej został uruchomiony dostęp do kolekcji czasopism wydawnictw Elsevier i Springer oraz do baz bibliometryczno-abstraktowych, udostępnianych na platformie Web of Science  Dostęp do baz: Bazy danych


Szczegółowe informacje na temat dostępu w ramach krajowej licencji akademickiej na stronie Biblioteki Wirtualnej ICM oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki

Web of Science - obejmuje różne bazy danych, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, które zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 

InCites - dodatek do Web of Science - nowe narzędzie do testowania!

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne - licencja pilotażowa do 30 grudnia 2018 (MNISW)