Informacje dla publikujących

patrz też zakładka - Publikacje pracowników

 

                                                                                    bieżące  Komunikaty ICM UW

 

 

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH

Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. przepisy dotyczące:

- dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji,

- zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową,

- daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy,

- ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 i 2018,

- ustalania na potrzeby ewaluacji liczby osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w 2017 r.,

- sposobu ustalania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów dla podmiotów prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych.

Zwiększono także punktację artykułów recenzyjnych, a także monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych i opatrzonymi aparatem naukowym przekładami. Zmiany tej dokonano w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe. Punktacja zostaje zwiększona z dotychczasowych 25% do 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13 rozporządzenia. Do 100% wartości punktowej zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała:

- w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Fundację na rzecz Nauki Polskiej,

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej bądź programu związanego z wdrażaniem takiego programu.

punkty otrzymują czasopisma naukowe i materiały konferencyjne indeksowane w bazach:

Web of Science Core Collection i Scopus

oraz 500 czasopism znajdujących się na liście Wsparcie dla czasopism naukowych.

 

Zasady  punktacji obowiązujące od 2019 roku

Wykaz punktowanych czasopism naukowych

Wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

 

enlightened  Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów.

 

Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW

 

2005-2018

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

 

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

Pierwsza wersja wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniana przez Komisję Ewaluacji Nauki


          Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz


          więcej na stronie internetowej – pobierz

 

PUNKTACJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

RANKING CZASOPISM NAUKOWYCH

  • Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - czasopisma z różnych dziedzin nauki w bazach Clarivate Analytics na platformie Web of Science Polskie czasopisma w Web of Science
  • Journal Citation Reports - nterdyscyplinarna baza danych, stanowiąca narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań
  • SCIMAGO - portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor
  • ERIH Plus - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych 

 

WSKAŹNIKI OCENY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

- jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie.

Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Informujemy, że w bazie JCR opublikowane zostały wskaźniki Impact Factor za rok 2018.

  •  INDEX HIRSCHA (Indeks H, H-Index) - wskaźnik dorobku naukowca

- wynosi h, gdy h publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej h razy, np. gdy 10 z publikacji autora było cytowanych 10 lub więcej razy, jego indeks h jest równy 10.
- brany jest pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

- Index H udostępniają bazy referencyjne: Web of Science (Clarivate Analytics) i Scopus (Elsevier).

- zwiększanie H-Indexu:

 

  • CiteScore - wskaźnik cytowalności czasopisma w bazie Scopus

- wskaźnik za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres

(wpływ cytowań seryjnych w okresie trzech lat)

- wykorzystywany do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, jest nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich, jak

średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania. 

- jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus.

 

- opiera się na założeniu, że cytowania nie są równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism.

 - określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres, przy czym wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism, z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy).

- wskaźnik ten można sprawdzić w serwisie SCImago Journal & Country Rank (SJR)

- znajdują się tu informacje nie tylko na temat SJR, ale również m.in.

średnie liczby cytowań w poszczególnych latach, czy też stosunek artykułów z cytowaniami do publikacji niecytowanych.

Platforma SCImago zawiera również rankingi czasopism oraz krajów, a także narzędzia służące wizualizacji poszczególnych wskaźników dla czasopism oraz dyscyplin naukowych.

 

- średnia liczba cytowań dla danego czasopisma zdeterminowana jest poprzez dyscyplinę naukową oraz kategorię tematyczną nadaną w bazie Scopus.

- czasopismo w tej bazie przyporządkowywane jest przez specjalistów do danej kategorii na podstawie przyjętego przez wydawcę zakresu tematycznego, a także zagadnień poruszanych na łamach tego czasopisma.

- podstawową klasyfikacją kategorii jest klasyfikacja ASJC (All Science Journal Classification) licząca 27 kategorii głównych, w skład których wchodzą 334 podkategorie.

- normalizacja liczby cytowań umożliwia porównywanie czasopism z różnych dyscyplin naukowych, które różnią się między sobą m.in. średnią liczbą cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwością publikowania.

 

REFERENCYJNE BAZY DANYCH

  • Web of Science Core Collection - interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań
  • Scopus - interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań
  • Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska) - wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science

 

NARZĘDZIA BIBLIOMETRYCZNE

 

MATERIAŁY POMOCNE PRZY PISANIU PRACY NAUKOWEJ

 Narzędzia do zarządzania bibliografią:

 

Publisher Relations Journals – kryteria oceny i proces zgłaszania źródeł do Web of Science