Informacje dla publikujących

 

Punktacja czasopism, lista czasopism - Atmatic                ⇐kliknij! System analityczny wspierający kluczowe decyzje związane z Ewaluacją 2021             

 

Symulacje slotów (patrz powyższy system)

System Atmatic pozwala na generowanie symulacji przypisania publikacji do slotów publikacyjnych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez MNiSW. Publikacje wczytywane są na podstawie danych z PBN, a założenie i korzystanie przez 14 dni z systemu jest całkowicie bezpłatne.

                      

Podstawowe pojęcia i definicje:

 • Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią lub przypisami. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.
 • Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią lub przypisami.
 • Dla wszystkich  publikacji wylicza się tzw. udział jednostkowy każdego z autorów.
 • Gdy osoba jest jedynym autorem publikacji, jej udział jednostkowy równy jest 1. W przypadku publikacji wieloautorskich, wartość udziału jednostkowego jest mniejsza od 1 i zależy od liczby pracowników z tej samej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów publikacji. Dla każdego udziału jednostkowego (wypełnienia części slotu) będzie określona jego wartość punktowa.
 • Slot publikacyjny (dla autora) to suma udziałów jednostkowych tej osoby w różnych publikacjach, dająca liczbę 1.

PUNKTACJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

RANKING CZASOPISM NAUKOWYCH

 • Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - czasopisma z różnych dziedzin nauki w bazach Clarivate Analytics na platformie Web of Science Polskie czasopisma w Web of Science
 • Journal Citation Reports - nterdyscyplinarna baza danych, stanowiąca narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań
 • SCIMAGO - portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor
 • ERIH Plus - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych 

 WSKAŹNIKI OCENY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

- jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie. Wartości wskaźników IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR)

 •  INDEX HIRSCHA (Indeks H, H-Index) - wskaźnik dorobku naukowca

- wynosi h, gdy h publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej h razy, np. gdy 10 z publikacji autora było cytowanych 10 lub więcej razy, jego indeks h jest równy 10.
- brany jest pod uwagę przez Narodowe Centrum Nauki podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

- Index H udostępniają bazy referencyjne: Web of Science (Clarivate Analytics) i Scopus (Elsevier).

- zwiększanie H-Indexu:

 • publikowanie w recenzowanych czasopismach z listy DOAJ lub innych modelach Open Access
 • korzystanie z krajowej licencji Springer Open Choice
 • zadbanie o indeksację publikacji w bazach referencyjnych.
 • CITESCORE - wskaźnik cytowalności czasopisma w bazie Scopus

- wskaźnik za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres

(wpływ cytowań seryjnych w okresie trzech lat)

 • wskaźniki CiteScore - roczna ocena publikacji naukowych - wszechstronna, przejrzysta i bezpłatna

- wykorzystywany do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, jest nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich, jak

średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania. 

- jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego, dlatego nie zmienia się wraz z aktualizacją bazy Scopus.

- opiera się na założeniu, że cytowania nie są równoważne i większe znaczenie mają te z renomowanych czasopism.

 - określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres, przy czym wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism, z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy).

- wskaźnik ten można sprawdzić w serwisie SCImago Journal & Country Rank (SJR)

- znajdują się tu informacje nie tylko na temat SJR, ale również m.in.

średnie liczby cytowań w poszczególnych latach, czy też stosunek artykułów z cytowaniami do publikacji niecytowanych.

Platforma SCImago zawiera również rankingi czasopism oraz krajów, a także narzędzia służące wizualizacji poszczególnych wskaźników dla czasopism oraz dyscyplin naukowych.

- średnia liczba cytowań dla danego czasopisma zdeterminowana jest poprzez dyscyplinę naukową oraz kategorię tematyczną nadaną w bazie Scopus.

- czasopismo w tej bazie przyporządkowywane jest przez specjalistów do danej kategorii na podstawie przyjętego przez wydawcę zakresu tematycznego, a także zagadnień poruszanych na łamach tego czasopisma.

- podstawową klasyfikacją kategorii jest klasyfikacja ASJC (All Science Journal Classification) licząca 27 kategorii głównych, w skład których wchodzą 334 podkategorie.

- normalizacja liczby cytowań umożliwia porównywanie czasopism z różnych dyscyplin naukowych, które różnią się między sobą m.in. średnią liczbą cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwością publikowania.

 

 REFERENCYJNE BAZY DANYCH

 • Web of Science Core Collection - interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań
 • Scopus - interdyscyplinarna baza danych, umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań
 • Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska) - wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science 

NARZĘDZIA BIBLIOMETRYCZNE

MATERIAŁY POMOCNE PRZY PISANIU PRACY NAUKOWEJ

 Narzędzia do zarządzania bibliografią:

 

Publisher Relations Journals – kryteria oceny i proces zgłaszania źródeł do Web of Science