Publikacje pracowników

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 1/2009/2010 z dnia 21 września 2009 r. pobierz » nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, mają obowiązek składania opublikowanych prac na bieżąco w Bibliotece, wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem. Ze względu na zawarte w formularzu oświadczenie, musi on być złożony przez każdego ze współautorów z osobna (jeżeli publikacja ma kilku autorów).

"Zgłoszenie do bazy PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW" pobierz »

W sprawach dotyczących dorobku naukowego pracowników prosimy kontaktować się z:

Joanna Prymak
Centrum Udostępniania Informacji Naukowej (Czytelnia) p. 414
poniedziałek-piątek, godz. 10.00-16.00
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 83 342 88 34 wew. 834
 

 

Punktacja czasopism, lista czasopism - Atmatic     - System analityczny wspierający kluczowe decyzje związane z Ewaluacją 2021             

 Symulacje slotów (patrz powyższy system)

System Atmatic pozwala na generowanie symulacji przypisania publikacji do slotów publikacyjnych zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez MNiSW. Publikacje wczytywane są na podstawie danych z PBN, a założenie i korzystanie przez 14 dni z systemu jest całkowicie bezpłatne.

                      

 
Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej

Zmiany w ewaluacji !!!

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Treść komunikatu

W rozporządzeniu doprecyzowano m.in. przepisy dotyczące:

- dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji,

- zmniejszenia liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji w przypadku niezłożenia oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową,

- daty przyznania patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy,

- ustalania całkowitej i przeliczeniowej wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 i 2018,

- ustalania na potrzeby ewaluacji liczby osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w 2017 r.,

- sposobu ustalania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów dla podmiotów prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte ochroną informacji niejawnych.

Zwiększono także punktację artykułów recenzyjnych, a także monografii naukowych będących edycjami naukowymi tekstów źródłowych i opatrzonymi aparatem naukowym przekładami. Zmiany tej dokonano w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe. Punktacja zostaje zwiększona z dotychczasowych 25% do 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13 rozporządzenia. Do 100% wartości punktowej zostaje zwiększona punktacja monografii będącej edycją tekstów źródłowych, która powstała:

- w wyniku realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub Fundację na rzecz Nauki Polskiej,

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki lub programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej bądź programu związanego z wdrażaniem takiego programu.

 
Zaktualizowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów dla lat 2019-2020:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.) 

Wykaz czasopism wg dyscyplin i wykaz konferencji

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za 2019 rok obowiązujący w okresie 31 lipca - 17 grudnia 2019:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  31 lipca 2019 r.) + sprostowanie

Wykaz czasopism wg dyscyplin + sprostowanie

Wykaz obejmuje czasopisma znajdujące się w międzynarodowych bazach – Web of Science i Scopus wraz z przypisanymi dyscyplinami naukowymi.

Wykaz punktowanych czasopism naukowych

Wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Punktacja monografii:

Wykaz wydawnictw naukowych” zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji recenzowanych monografii naukowych, monografii pod redakcją, rozdziałów monografii w latach 2017–2020.

W Wykazie (zaktualizowany 17 grudnia 2019 r. i powiększony o 177 pozycji) znajdują się 703 wydawnictwa:

- 36 wydawców zagranicznych na poziomie 2 z punktacją 200 pkt.

- 677 wydawców na poziomie 1 z punktacją 80 pkt., wśród nich AWF Warszawa

Monografie, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem mogą zostać zgłoszone, jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji. Za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt. Monografie te, będzie można zgłaszać do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Po uzyskaniu akceptacji KEN dana monografia może uzyskać 80 punktów.
"Wykaz wydawnictw naukowych" będzie aktualizowany przed ewaluacją przypadającą na rok 2021.

 

enlightened  Za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism przyznaje się 5 punktów.

Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW

2005-2018

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

Pierwsza wersja wykazu wydawnictw obejmuje 536 pozycji i będzie uzupełniana przez Komisję Ewaluacji Nauki

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – pobierz

więcej na stronie internetowej – pobierz

Więcej informacji na stronie Konstytuacja dla Nauki - Aktualności. Szczegółowe kryteria ewaluacji (które nie są jednoznacznie utożsamiane z oceną działalności naukowej poszczególnych naukowców) i zmiany w systemie oceny zostały przedstawione w przygotowanym przez Zespół Departamentu Nauki MNiSW przewodniku - Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej — przewodnik

punkty otrzymują czasopisma naukowe i materiały konferencyjne indeksowane w bazach:

Web of Science Core Collection i Scopus

oraz 500 czasopism znajdujących się na liście Wsparcie dla czasopism naukowych.

 

  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – baza danych i portal bibliograficzny utworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem PBN jest gromadzenie danych o czasopismach naukowych – zarówno zagranicznych, jak i krajowych, a przede wszystkim o publikacjach polskich naukowców. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem (proces publikowania materiałów naukowych od A do Z) 

UNDERSTANDING THE PUBLISHING PROCESS. How to publish in scholarly journals.